วัดเชียงมั่น
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดบุพพาราม
วัดป่าเป้า
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดนันทาราม
วัดดวงดี
วัดบวกค้าง
วัดช้างฆ้อง
วัดดอนปีน
วัดอินทะวิชัย
วัดพันอ้น
วัดท้าวบุญเรือง
วัดแช่ช้าง
วัดท่าโป่ง
วัดป่าสักน้อย
วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
วัดดอนชัยพระบาท
วัดศรีมงคล (ก๋ง)
วัดหนองบัว
วัดบุญยืน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดนาปัง
วัดเมืองราม
วัดพระเกิด
วัดอรัญญาวาส
วัดม่วงตึ๊ด
วัดพญาภู
วัดภูมินทร์
วัดสวนตาล
วัดไหล่หินหลวง
วัดบ้านหลุก
วัดบ้านเอื้อม
วัดห้างฉัตร
วัดนาคตหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดศรีล้อม
วัดสูงเม่น
วัดพระหลวง
วัดกลาง
วัดพระบาทมิ่งเมือง
วัดเหมืองหม้อ
วัดห้วยหม้าย
วัดหลวงราชสัณฐาน
วัดลี
วัดหลวงราชสัณฐาน
วัดโพธาราม
วัดราชคฤห์
วัดแสนเมืองมา
วัดศรีโคมคำ
วัดศรีสุพรรณ
วัดหย่วน
วัดบุญเกิด
วัดแม่นาเรือ
วัดตุ่นใต้
วัดบ้านแหลว
วัดดอนจั่น
วัดดงมะดะ
วัดห้วยไคร้หลวง
วัดกาสา
วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
วัดป่าบง
วัดป่าแดง
วัดป่าม่วง
วัดโพธนาราม
วัดพระเนตร
วัดพระสิงห์
วัดสันสลี
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีสุทธาวาส
วัดสุขเกษมต้ากลาง
วัดต้านาล้อม
วัดดอนหลวง
วัดหัวขัว
วัดล่ามช้าง
วัดมหาวัน
วัดป่าซางงาม
วัดป่าเส้า
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
วัดประตูป่า
วัดสันริมปิง
วัดสันต้นธง
วัดสะปุ๋งหลวง
วัดศรีบุญยืน
วัดท่าต้นงิ้ว
วัดต้นแงะ
วัดบ้านโฮ่งหลวง
วัดห้วยนำ้ดิบ
วัดกู่ขาว
วัดม่วงโตน
วัดป่าพลู
วัดทุ่งม่าน
วัดก๊ำก่อ
วัดหลวง
วัดม่วยต่อ
วัดปางหมู
วัดพระนอน