พระธาตุ

พระธาตุ, วัดเชียงมั่น
พระธาตุ, วัดเชียงมั่น
พระธาตุ, วัดเชียงมั่น
พระธาตุ, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระธาตุ, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระธาตุ, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดบุพพาราม
พระธาตุ, วัดบุพพาราม
พระธาตุ, วัดบุพพาราม
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระธาตุ, วัดป่าเป้า
พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, วัดนันทาราม
พระธาตุ, วัดนันทาราม
พระธาตุ, วัดดวงดี
พระธาตุ, วัดดวงดี
พระธาตุ, วัดดวงดี
พระธาตุ, วัดบวกค้าง
พระธาตุ, วัดบวกค้าง
พระธาตุ, วัดบวกค้าง
พระธาตุ, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, วัดดอนปีน
พระธาตุ, วัดอินทะวิชัย
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดอินทะวิชัย
พระธาตุ, วัดพันอ้น
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระธาตุ, วัดท้าวบุญเรือง
พระธาตุ, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระธาตุ, วัดดอนชัยพระบาท
พระธาตุ, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระธาตุ, วัดบุญยืน
พระธาตุ, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุ, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุ, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุ, วัดพญาภู
พระธาตุ, วัดสวนตาล
พระธาตุ, วัดไหล่หินหลวง
พระธาตุ, วัดไหล่หินหลวง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระธาตุ, วัดสูงเม่น
พระธาตุ, วัดพระหลวง
พระธาตุ, วัดพระหลวง
พระธาตุ, วัดพระหลวง
พระธาตุ, วัดพระหลวง
พระธาตุ, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระธาตุ, วัดเหมืองหม้อ
พระธาตุ, วัดเหมืองหม้อ
พระธาตุ, วัดเหมืองหม้อ
พระธาตุ, วัดห้วยหม้าย
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระธาตุ, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระธาตุ, วัดแช่ช้าง
พระธาตุ, วัดท่าโป่ง
พระธาตุ, วัดท่าโป่ง
พระธาตุ, วัดท่าโป่ง
พระธาตุ, วัดห้างฉัตร
พระธาตุ, วัดนาคตหลวง
พระธาตุ, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, วัดลี
พระธาตุ, วัดลี
พระธาตุ, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระธาตุ, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระธาตุ, วัดโพธาราม
พระธาตุ, วัดโพธาราม
พระธาตุ, วัดราชคฤห์
พระธาตุ, วัดดงมะดะ
พระธาตุ, วัดบ้านแหลว
พระธาตุ, วัดป่าบง
พระธาตุ, วัดป่าแดง
พระธาตุ, วัดป่าแดง
พระธาตุ, วัดห้วยไคร้หลวง
พระธาตุ, วัดห้วยไคร้หลวง
พระธาตุ, วัดกาสา
พระธาตุ, วัดกาสา
พระธาตุ, วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
พระธาตุ, วัดป่าม่วง
พระธาตุ, วัดโพธนาราม
พระธาตุ, วัดพระสิงห์
พระธาตุ, วัดสันสลี
พระธาตุ, วัดสันสลี
พระธาตุ, วัดศรีบุญเรือง
พระธาตุ, วัดศรีสุทธาวาส
พระธาตุ, วัดสุขเกษมต้ากลาง
พระธาตุ, วัดต้านาล้อม
พระธาตุ, วัดดอนหลวง
พระธาตุ, วัดหัวขัว
พระธาตุ, วัดหัวขัว
พระธาตุ, วัดล่ามช้าง
พระธาตุ, วัดมหาวัน
พระธาตุ, วัดมหาวัน
พระธาตุ, วัดป่าซางงาม
พระธาตุ, วัดป่าซางงาม
พระธาตุ, วัดป่าเส้า
พระธาตุ, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระธาตุ, วัดประตูป่า
พระธาตุ, วัดสันริมปิง
พระธาตุ, วัดสันต้นธง
พระธาตุ, วัดสันต้นธง
พระธาตุ, วัดสันต้นธง
พระธาตุ, วัดสะปุ๋งหลวง
พระธาตุ, วัดท่าต้นงิ้ว
พระธาตุ, วัดท่าต้นงิ้ว
พระธาตุ, วัดต้นแงะ
พระธาตุ, วัดก๊ำก่อ
พระธาตุ, วัดหลวง
พระธาตุ, วัดหลวง
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, วัดปางหมู
พระธาตุ, วัดปางหมู
พระธาตุ, วัดปางหมู
พระธาตุ, วัดปางหมู
พระธาตุ, วัดบ้านโฮ่งหลวง
พระธาตุ, วัดบ้านโฮ่งหลวง
พระธาตุ, วัดกู่ขาว
พระธาตุ, วัดกู่ขาว
พระธาตุ, วัดม่วงโตน
พระธาตุ, วัดป่าพลู
พระธาตุ, วัดทุ่งม่าน