พระพุทธรูป

พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเชียงมั่น
พระพุทธรูป, วัดเชียงมั่น
พระพุทธรูป, วัดเชียงมั่น
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, พระธาตุ, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดดวงดี
พระพุทธรูป, วัดดวงดี
พระพุทธรูป, วัดดวงดี
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
จิตรกรรมฝาผนัง, พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
จิตรกรรมฝาผนัง, พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
จิตรกรรมฝาผนัง, พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระพุทธรูป, วัดดอนปีน
จิตรกรรมฝาผนัง, พระพุทธรูป, วัดอินทะวิชัย
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดอินทะวิชัย
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
ครูบาศรีวิชัย, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระพุทธรูป, วัดท้าวบุญเรือง
พระพุทธรูป, วัดท้าวบุญเรือง
พระพุทธรูป, วัดท้าวบุญเรือง
พระพุทธสิหิงค์, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดดอนชัยพระบาท
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดนาปัง
พระพุทธรูป, วัดอรัญญาวาส
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดม่วงตึ๊ด
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดม่วงตึ๊ด
พระพุทธรูป, วัดพญาภู
พระพุทธรูป, วัดพญาภู
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
หีบธรรม, คัมภีร์ใบลาน, พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
คัมภีร์ใบลาน, พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดกลาง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดเหมืองหม้อ
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระพุทธรูป, วัดห้างฉัตร
พระพุทธรูป, วัดห้างฉัตร
พระพุทธรูป, วัดนาคตหลวง
พระพุทธรูป, วัดนาคตหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระพุทธรูป, วัดลี
พระพุทธรูป, วัดลี
พระพุทธรูป, วัดลี
พระพุทธรูป, วัดลี
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีโคมคำ
พระพุทธรูป, วัดศรีสุพรรณ
พระพุทธรูป, วัดศรีสุพรรณ
พระพุทธรูป, วัดศรีสุพรรณ
พระพุทธรูป, วัดหย่วน
พระพุทธรูป, วัดหย่วน
พระพุทธรูป, วัดหย่วน
พระพุทธรูป, วัดดงมะดะ
พระพุทธรูป, วัดดงมะดะ
พระพุทธรูป, วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
พระพุทธรูป, วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
พระพุทธรูป, วัดห้วยไคร้หลวง
พระพุทธรูป, วัดห้วยไคร้หลวง
พระพุทธรูป, วัดห้วยไคร้หลวง
พระพุทธรูป, วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
พระพุทธรูป, วัดป่าม่วง
พระพุทธรูป, วัดโพธนาราม
พระพุทธรูป, วัดโพธนาราม
พระพุทธรูป, วัดพระเนตร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์
พระพุทธรูป, วัดศรีบุญเรือง
พระพุทธรูป, วัดศรีสุทธาวาส
พระพุทธรูป, วัดล่ามช้าง
พระพุทธรูป, วัดมหาวัน
พระพุทธรูป, วัดมหาวัน
พระพุทธรูป, วัดมหาวัน
พระพุทธรูป, วัดป่าซางงาม
พระพุทธรูป, วัดป่าซางงาม
พระพุทธรูป, วัดป่าซางงาม
พระพุทธรูป, วัดป่าซางงาม
พระพุทธรูป, วัดป่าซางงาม
พระพุทธรูป, วัดป่าเส้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเส้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเส้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเส้า
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดประตูป่า
พระพุทธรูป, วัดประตูป่า
พระพุทธรูป, วัดประตูป่า
พระพุทธรูป, วัดสันริมปิง
พระพุทธรูป, พระอุปคุต, วัดสันริมปิง
พระพุทธรูป, พระอุปคุต, วัดสันริมปิง
พระพุทธรูป, วัดสันต้นธง
พระพุทธรูป, วัดสันต้นธง
พระพุทธรูป, วัดศรีบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดท่าต้นงิ้ว
พระพุทธรูป, วัดต้นแงะ
พระพุทธรูป, วัดหลวง
พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระพุทธรูป, วัดม่วยต่อ
พระพุทธรูป, วัดปางหมู
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดพระนอน
พระพุทธรูป, วัดบ้านโฮ่งหลวง
พระแม่ธรณี, พระพุทธรูป, วัดกู่ขาว
พระพุทธรูป, วัดกู่ขาว
พระพุทธรูป, วัดกู่ขาว
พระพุทธรูป, วัดม่วงโตน
พระพุทธรูป, วัดป่าพลู
พระพุทธรูป, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระพุทธรูป, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระพุทธรูป, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระพุทธรูป, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระพุทธรูป, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระพุทธรูป, วัดทุ่งม่าน
พระพุทธรูป, วัดทุ่งม่าน
พระพุทธรูป, วัดทุ่งม่าน
พระพุทธรูป, วัดทุ่งม่าน
พระพุทธรูป, วัดตุ่นใต้
พระพุทธรูป, วัดตุ่นใต้
พระพุทธรูป, วัดป่าสักน้อย
พระพุทธรูป, วัดแม่นาเรือ