พระพุทธรูป

พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเชียงมั่น
พระพุทธรูป, วัดเชียงมั่น
พระพุทธรูป, วัดเชียงมั่น
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดบุพพาราม
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระพุทธรูป, วัดป่าเป้า
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดนันทาราม
พระพุทธรูป, วัดดวงดี
พระพุทธรูป, วัดดวงดี
พระพุทธรูป, วัดดวงดี
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดบวกค้าง
พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดช้างฆ้อง
พระพุทธรูป, วัดดอนปีน
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดอินทะวิชัย
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดอินทะวิชัย
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
ครูบาศรีวิชัย, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
พระพุทธรูป, วัดท้าวบุญเรือง
พระพุทธรูป, วัดท้าวบุญเรือง
พระพุทธรูป, วัดท้าวบุญเรือง
พระพุทธสิหิงค์, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร
พระพุทธรูป, วัดดอนชัยพระบาท
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, วัดหนองบัว
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดบุญยืน
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูป, วัดนาปัง
พระพุทธรูป, วัดอรัญญาวาส
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดม่วงตึ๊ด
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดม่วงตึ๊ด
พระพุทธรูป, วัดพญาภู
พระพุทธรูป, วัดพญาภู
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, วัดภูมินทร์
พระพุทธรูป, จิตรกรรมฝาผนัง, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดสวนตาล
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดไหล่หินหลวง
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
หีบธรรม, คัมภีร์ใบลาน, พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
คัมภีร์ใบลาน, พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดสูงเม่น
พระพุทธรูป, วัดกลาง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดพระบาทมิ่งเมือง
พระพุทธรูป, วัดเหมืองหม้อ
พระธาตุ, พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระพุทธรูป, วัดห้วยหม้าย
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระพุทธรูป, วัดหลวงราชสัณฐาน