พระอุปคุต

พระอุปคุต, วัดป่าเป้า
พระอุปคุต, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระอุปคุต, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระอุปคุต, วัดนันทาราม
พระอุปคุต, วัดบวกค้าง
พระอุปคุต, วัดช้างฆ้อง
พระอุปคุต, วัดดอนปีน
พระอุปคุต, วัดอินทะวิชัย
พระอุปคุต, วัดท้าวบุญเรือง
พระอุปคุต, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระอุปคุต, วัดศรีมงคล (ก๋ง)