พระอุปคุต

พระอุปคุต, วัดป่าเป้า
พระอุปคุต, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระอุปคุต, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พระอุปคุต, วัดนันทาราม
พระอุปคุต, วัดบวกค้าง
พระอุปคุต, วัดช้างฆ้อง
พระอุปคุต, วัดดอนปีน
พระอุปคุต, วัดอินทะวิชัย
พระอุปคุต, วัดท้าวบุญเรือง
พระอุปคุต, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระอุปคุต, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระอุปคุต, วัดแช่ช้าง
พระอุปคุต, วัดท่าโป่ง
พระอุปคุต, วัดนาคตหลวง
พระอุปคุต, วัดพระธาตุลำปางหลวง
พระอุปคุต, วัดแสนเมืองมา
พระอุปคุต, วัดศรีโคมคำ
พระอุปคุต, วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
พระอุปคุต, วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้
พระอุปคุต, วัดล่ามช้าง
พระอุปคุต, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระพุทธรูป, พระอุปคุต, วัดสันริมปิง
พระพุทธรูป, พระอุปคุต, วัดสันริมปิง
พระอุปคุต, วัดม่วยต่อ
พระอุปคุต, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระอุปคุต, วัดห้วยนำ้ดิบ
พระอุปคุต, วัดทุ่งม่าน
พระอุปคุต, วัดป่าสักน้อย