ชื่อเรื่อง
กองมูเมิงแส
ภาษา
บาลี และ ไทยใหญ่
สถานที่
วัดปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
50
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
กองมูเมิงแส
ภาษา
ปาลี, ไทยใหญ่ และ พม่า
สถานที่
บ้านปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
จ.ศ. 1258
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
164
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
เกสชินธาตุ ผูกสิบสาม
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนันทาราม, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
21
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
เกสสะทาต
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
22
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
เกสาธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1236
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
10
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
คำไหว้ธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหย่วน, อ. เชียงคำ, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
7
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
คำไหว้ธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
15
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
คำไหว้พระเจ้าทังมวน และไหว้ธาตุรอมทังมวน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้บางส่วน
จำนวนใบ
6
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ฉ่วยติ้กุ่งเจ่ตี่ต่อพฺยา ซาดตฺวาพูต่อไน่ ฉ่วยปฺย๊าส่างก๊านหลู่ตานหย่า เส่ลักขะระ หม่อกู๊น
ภาษา
ปาลี, ไทยใหญ่ และ พม่า
สถานที่
วัดก๊ำก่อ, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
จ.ศ. 1250
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
130
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ชุมนุมธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1199
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
86
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ซะแมง โส่ยจ่าหย่าน เมิงสะถุ่ง
ภาษา
ปาลี, ไทยใหญ่ และ พม่า
สถานที่
บ้านปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
142
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานเจติย์ห้าหลัง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหลวงราชสัณฐาน, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
10
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานทาดเจ้าทะโคง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดป่าบง, อ. แม่จัน, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1245
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
23
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานทาดดอนเต่า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดราชคฤห์, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1290
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานทาดดอยทุงเมืองเชียงแสน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1246
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
43
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1293
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุเจ้าดอยเกิง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดมหาวัน, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1241
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
14
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุเจ้าดอยพูขวาง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
7
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุเจ้าลำพาง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
45
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุตะโค่ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1226
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
36
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุตะโค่ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1204
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
33
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุพระเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
38
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุพระเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
20
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุยางวิด ผูกสิบสาม
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1246
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
10
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานธาตุละพุล
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดมหาวัน, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1308
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
32
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนาน พระเจ้าถปันนาธาตุบาท, ธาตุพระบาทพระเจ้าเลียบโลก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1220
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
279
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระเจ้าไหว้พระบาทพระธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1174
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
29
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุขามอ่อนแก้ว
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนาเดา, อ. เสริมงาม, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
4
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุจอมยอง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1239
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
29
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าจอมทอง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
อยู่ในการครอบครองส่วนบุคคล
ปีจาร
จ.ศ. 1254
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
25
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าดอยฅำเมืองเชียงฅำ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1295
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าดอยพูขวาง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดลี, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
5
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าเมืองนคอรลำปาง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดม่วยต่อ, อ. ขุนยวม, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
11
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าเมืองหริภุญไชย
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
34
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าเมืองหริภุญไชย
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดวงดี, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1223
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
41
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุล
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
อยู่ในการครอบครองส่วนบุคคล
ปีจาร
จ.ศ. 1268
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
37
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุแช่หัว
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1292
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
10
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุแช่โหว
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหลวงราชสัณฐาน, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1292
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
54
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระธาตุดอยน้อย
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระบาดรังรุ้ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1175
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
58
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระมหาชินะธาตุเจ้าสุเทป
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1246
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
22
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินสอรโลกกะธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดมหาวัน, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1272
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
28
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพื้นมหาเกสาธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระหลวง, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1247
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
53
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาชินธาตุเจ้าลพุล
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดประตูป่า, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1288
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
27
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาทาดเจ้าดอยทุง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1232
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
33
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตเจ้าแช่แห้ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1177
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
14
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตุเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1246
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
18
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตุเจ้าดอยธุงเชียงแสน ผูกแปด
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนันทาราม, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
21
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตุเจ้าดอยปูพูทับแหลมลี้
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนันทาราม, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
21
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตุเจ้าทโคง ผูกสิบ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนันทาราม, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
22
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตุดอยเกิง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1183
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
24
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาธาตุ, ตำนานพระธาตุเจ้าลำพาง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระหลวง, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1279
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
36
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาพระธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1246
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
18
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานมหาพระธาตุเจ้ารภุญ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1195
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
57
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานสิงคุตตรธาตุตะโค่ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
41
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานสิงคุตตระทะโค่ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1227
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
65
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำราสร้างพระมหาเจติยปจุพระธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนาเดา, อ. เสริมงาม, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ท่อละนีสานรบ, คำสู่ขวัญฅวาย, คำไหว้ธาดจุลลมะนี, อุบาทแปดประการ ฯลฯ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเฮี้ย, อ. ปัว, จ. น่าน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
39
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ทันตธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1123
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
85
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ทาดต่อม่วยต่อจู้
ภาษา
บาลี และ ไทยใหญ่
สถานที่
วัดปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
39
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ทำนานพระบาท และธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1217
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
278
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ธาตุพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระเนตร, อ. ขุนตาล, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1156
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
32
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ธาตุวิภังคะ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1195
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
74
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
นิทานธาตุกุง
ภาษา
บาลี และ ลาว
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
21
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
นิทาน อุรังคธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1182
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
193
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ปูชาเจดีซาย
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดห้างฉัตร, อ. ห้างฉัตร, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
16
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ปูชาธาตุเจ้าสิงคุตตระ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
20
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
พระธาตเจ้าดอยทุง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดโพธาราม, อ. แม่ใจ, จ. พะเยา
ปีจาร
พ.ศ. 2509
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
12
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
พื้นธาตุพนมกับพื้นเมิงแก้วนิพพาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดกิตติวงค์, อ. แม่สะเรียง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
15
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
พื้นมหาธาตุเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1182
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
23
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พุทธตำนานธาตุเจ้าดอยฅำ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหย่วน, อ. เชียงคำ, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1297
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
พุทธะเจติยสามประกาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพรหมจริยาวาส, อ. ฝาง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1266
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
13
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
มหาธาตุเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
34
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
มหาธาตุเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดมหาวัน, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1232
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
21
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (คำภาวนาและคำไหว้พระธาตุ)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุลำปางหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
31
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (ตำนานธาตุพระพุทธเจ้าในเชียงแสน)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
34
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (ตำนานพระธาตุดอยทุง)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
32
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (ตำนานพระธาตุป่าแดงหลวง)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
13
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (ตำนาน พระบาทพระธาตุเจ้า)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
ไม่ทราบสถานที่
ปีจาร
จ.ศ. 1310
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
60
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (โหราศาสตร์ คำไหว้คุณแม่, คำไหว้พระธาตุ)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีมงคล (ก๋ง), อ. ท่าวังผา, จ. น่าน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
33
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารตำนานธาตุตะโค่ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1222
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
32
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารธาตุตะโค่ง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
26
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ส้ะแมง ต่ำนาน ทาดลอนเต่า
ภาษา
บาลี และ ไทยใหญ่
สถานที่
วัดป่าเป้า, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
พ.ศ. 2431
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
137
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
สะแมงทาดต่อสุเทบ, สำยุตตะมหาวา ปิฎะกะ
ภาษา
บาลี และ ไทยใหญ่
สถานที่
วัดปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
191
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
หนังสือตำนานมหาทาด
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดต้านาล้อม, อ. ขุนตาล, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1205
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
65
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
หนังสือนะมะการาหลวงแปคำไหว้สริระธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดวงดี, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
78
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
หม่วยต่อเมิงแส
ภาษา
บาลี และ ไทยใหญ่
สถานที่
วัดปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
83
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไหว้มหาธาตุสี่ด้านอันมีในเมืองลอง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
123
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
อานิสงมหาเจติยะธาตเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบวกค้าง, อ. สันกำแพง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1282
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
17
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
อานิสงอันได้เอาน้ำเอาทรายมาใส่ขวางเจดีไม้ศรี และวัดวาอาราม
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1154
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
10
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
อานิสงอาบธาตุแห่งพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดต้นแหลง, อ. ปัว, จ. น่าน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
11
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
อุรังคธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1161
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
18
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 93 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 93 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
ธาตุ, พระบาทพระธาตุเจ้า