คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่องQuestion-mark

  คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง

  คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่องเป็นส่วนประกอบหลักของชื่อเรื่อง โดยที่ไม่มีคำศัพท์ประกอบชื่อเรื่องหรือการสะกดคำที่แตกต่างในชื่อเรื่องของต้นฉบับ ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับภาษาล้านนา ไทลื้อ ไทยใหญ่ เป็นต้นa

  ดูทรัพยากรในเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่องในหอสมุดดิจิทัล และระบบที่ใช้สำหรับการเขียนภาษาล้านนาเป็นอักษรภาษาไทย

หมวดQuestion-mark
 1. หมวด

  หมวดเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา (PNTMP) ยกเว้นหมวดที่ 04 บาลีล้วนใน PNTMP ที่อยู่ภายใต้หมวด “ภาษา” ส่วนพระวินัย พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม และชาดกก็รวมถึงเนื้อหานอกนิบาตที่เกี่ยวข้องด้วย

ภาษาQuestion-mark
 1. ภาษา

  ดูทรัพยากรในเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาในหอสมุดดิจิทัล

อักษรQuestion-mark
 1. อักษร

  ดูทรัพยากรในเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับอักษรในหอสมุดดิจิทัล

คำศัพท์ประกอบชื่อเรื่องQuestion-mark
 1. คำศัพท์ประกอบเรื่อง

  คำศัพท์ประกอบชื่อเรื่องเป็นส่วนประกอบของชื่อเรื่องตามที่เขียนในคัมภีร์ใบลาน แต่ไม่รวมถึงคำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง แต่จะรวมถึงประเภทเนื้อหา บทกวีคำกลอนต่างๆ และยศคำนำหน้าชื่อ ฯลฯ

ลักษณะเอกสารQuestion-mark
 1. ลักษณะเอกสาร

  ต้นฉบับส่วนหลายเป็นคัมภีร์ใบลาน ทำมาจากใบของต้นลาน (Corypha umbraculifera) กระดาษสาทำมาจากเปลือกของต้นปอสา (Broussonetia papyrifera) ใช้ในการทำต้นฉบับภาษาไทลื้อและภาษาไทยใหญ่อย่างกว้างขวาง กระดาษข่อยทำจากเปลือกต้นข่อย (Streblus asper) ใช้ทำหนังสือพับ สมุดตัวเขียนส่วนใหญ่ได้จากชุดบันทึกลายมือ HHHWC ที่เป็นลายมือของผู้เขียนคัมภีร์ใบลานในช่วงต้นทศวรรษที 1970

ผู้แต่งQuestion-mark
 1. ผู้แต่ง

  ผู้แต่งได้รับการบันทึกก็ต่อเมื่อทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานต้นฉบับ คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่จะไม่ทราบผู้แต่ง และชื่อของผู้เขียนซึ่งเป็นผู้คัดลอกเนื้อหาจะไม่ได้รับการบันทึกในข้อมูลหอสมุดดิจิทัล

ชุดQuestion-mark
 1. ชุด

  PNTMP (โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา) ประกอบด้วยภาพคัมภีร์ใบลานสีเทาที่ถ่ายเป็นไมโครฟิล์ม ระหว่างปี 2530-2534

  DLNTM (หอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา) ประกอบด้วยภาพสีของคัมภีร์ใบลานที่ทำให้เป็นดิจิทัลโดยตรงในช่วงโครงการหอสมุดดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556

  DELMN (Dokumentarische Erfassung literarischer Materialien in den Nordprovinzen Thailands) ประกอบด้วยภาพคัมภีร์ใบลานสีเทาที่ได้จากไมโครฟิล์มในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970

  HHHWC (บันทึกลายมือชุดของฮารัลด์ ฮุนดีอุส) ประกอบด้วยภาพสีของเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานที่คัดลอกลงในสมุดตัวเขียนโดยผู้เขียนท้องถิ่นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970

เลขรหัสQuestion-mark
 1. เลขรหัส

  คัมภีร์ใบลานแต่ละฉบับมีเลขรหัสที่ไม่ซ้ำกัน ในชุดของ PNTMP และ DLNTM ใช้ระบบเดียวกันโดยใช้เลข 11 หลัก ในขณะที่ชุด HHHWC และ DELMN ใช้ระบบเลข 4 หลัก ดู "รายละเอียดด้านวิชาการ" ใน "เกี่ยวกับ"เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเลขรหัสในหอสมุดดิจิทัล

ปีจาร Question-mark

ปี

ต้นฉบับส่วนใหญ่ลงวันที่ตามจุลศักราช (จ.ศ.) หมายถึงศักราชย่อย โดยเริ่มจากปีพ.ศ. 1181 ต้นฉบับบางส่วนลงวันที่ตามปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) โดยเริ่มเมื่อ 543 ปีหลังพุทธศักราช สามารถค้นหาต้นฉบับตามปีในแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบ ระบุ “จาก” จะเป็นการค้นหาต้นฉบับในปีต่อจากปีที่ระบุ ส่วนการระบุ “ถึง” จะเป็นการค้นหาต้นฉบับในปีก่อนหน้าปีที่ระบุ ข้อมูลเพิ่มเติมจากปฏิทินท้องถิ่นมีระบุไว้ภายใต้ “หมายเหตุ” ในบัญชีข้อมูล

สถานที่Question-mark

สถานที่

แผนที่แสดงรายละเอียดสถานที่ของแต่ละการค้นหาจะแสดงในหน้า ผลการค้นหา

อื่นๆQuestion-mark

อื่น ๆ

“ทำเป็นดิจิทัลโดยตรง” จำกัดการค้นหาเฉพาะภาพสีของคัมภีร์ใบลานที่จัดทำขึ้นในโครงการ DLNTM เท่านั้น